سازمان ملل: عربستان حمله به فرودگاه صنعا را متوقف کند