رسیدگی به 168 تروريست مخالف سوريه در مراکز درمانی اسرائيل