۹۰ مرکز بهداشتی درمانی مازندران به تجهیزات دندانپزشکی مجهز شد