عاشورزاده: موفقیت در روسیه، نیمی از راه رسیدن به المپیک است