روایت استقامت تا پیروزی حلب در برابر تروریست‌ها از تلویزیون