اگر و اماهای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری/ گزارش وضعیت توزیع شیر روی میز رئیس جمهور