ماجرای ادای دین سردار تفحص به گردان «حنظله» و «کمیل»