از قتل پدر به خاطر كامپيوتر تا کشتن خواهر و پدر برای کنترل تلويزيون