اختصاص 2 میلیون تن قیر برای طرح‌های هادی و بنياد مسکن