تفحص از بنیاد شهید هفته آینده به صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود