اختصاص بيش از ۱۲هزار ميليارد ريال براي ايمن سازي محورهاي مسجد سليمان