پیشنهاد بانکی ایران به کمیسیون اقتصادی آسیا و اقیانوسیه