سوء قصد نافرجام علیه رابط گروه های مقاومت فلسطین با حزب الله