نمی توانم سفر هیئت نفتی آمریکا به ایران را تائید کنم