مرتضوی هنوز دفاعی درباره شکایت روح‌الامینی نکرده است