جزئیات طرح شناسنامه دار کردن مناطق عملیاتی برای زائران راهیان نور