ایجاد 29 کرسی پژوهشی در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران