تدوین دستورالعمل خوابگاه‌های غیردولتی و شیوه‌نامه اجرایی و انضباطی آن