تجلیل مسئولان بخش جلگه از خادمان بی ادعای مدارس/ تصاویر