شیخ الازهر: افراط گرایی، تفکری ناآشنا برای اعراب و ...