افشای ذبح غیرشرعی حیوانات با الکتریسیته و گاز Co در برخی کشتارگاه‌ها