جزئیات چهارمین مزایده پرسپولیس و استقلال با تثبیت شرایط