قرار بود دختر و پسر هدایتی مالک پرسپولیس شوند نه خود او!