ابزاری که با راه رفتن نیروی مورد نیاز یک قلب مصنوعی را تامین می کند