قادری: زمینه برای جذب منابع به بخش تولید فراهم شود