بازیکنان سایپا را متهم به کم‌کاری نکردم/نسبتی با وزیر ارشاد ندارم