حاتمی کیا:«فاطمیون» با غربت در غربت به جبهه سوریه کوچ مقدس کردند