آموزش و پرورش در جهت ساماندهی نیروی انسانی و توسعه مشارکت گام های بلندی برداشته است