دانشجویان خوابگاه مجتمع اقبال اندیمشک در سلامت بسر می برند