تروریست های داعش، یک شهروند لیبی را به اتهام جادوگری ...