بانک مرکزی ایران خواستار فعال‌تر شدن آسیا و اقیانوسیه در استفاده از پیمان دوجانبه پولی شد