آغاز اجرای «مسافر کوچولو و عمو نقال» در مرکز تئا‌تر کانون