مجیدی و پاشازاده می‌توانند مربیان بزرگی شوند/نظیر گذشته به اروپا لژیونر بفرستید!