نخستین تمرین ملی پوشان برگزار شد/ناهماهنگی در ابتدای برگزاری رقابتها