حضور اولین انتشارات دانشجویی در نمایشگاه کتاب امسال