کتابی که داشتنش به نداشتنش می‌‌ارزد/ روایت‌هایی که بعد از ۲۹ سال هنوز تازه است