معنویت افزایی و تحقق شایستگی های پاسداری از راهبردهای سپاه است