نفت و العین امارات؛ شاگردان منصوریان در اندیشه صعود