اطلاعیه شرکت بهنام پیشرو کیش پس از اعلام نتیجه مزایده