خبر: بیمارستان حشمتیه شهرستان سبزوار استخدام می نماید