آمریکا و متحدانش فکر حمله به ایران را از سر خارج کنند/ ایرانی‌ها در برابر حملات بیگانگان متحدتر می‌ش