تعیین 27 اردیبهشت برای آغاز کنفرانس گروه های یمنی در ...