سوره حمد و آیات پایانی سوره بقره دو نور بشارت داده شده به پیامبر اکرم