اجرای طرح آمارگیری مبدأ-مقصد حمل‌‌و‌نقل جاده‌ای‌‌‌/ ایمن‌سازی تردد‌ها و اقتصادی شدن حمل و نقل‌