آمریکا کشتی های انگلیسی را در خلیج فارس اسکورت می کند