انصاری فرد: آقایان به فکر ورزش نیستند، به فکر مردم و طرفداران باشند/ خریداران از خودشان نبودند که تای