کفاشیان:وزارت نباید در مورد تیم ملی به ما تضمین دهد