حضور قریب به 11 هزار نفر در مراسم معنوی اعتکاف خراسان شمالی