تصادف پژوها 3قربانی گرفت/ 19کشته و 3مجروح در 9تصادف