استیل آذین بیانیه داد/ شرکت، مدیران و سهامداران ما بدهی بانکی ندارند